Algemene voorwaarden

Artikel 1 – Identiteit

Het Vervolg

Jordaenskaai 5 
2000 Antwerpen
E-mailadres: info@het-vervolg.be
BTW-identificatienummer: BE0455.156.167

Artikel 2  – Diensten/producten

De huidige voorwaarden hebben betrekking op elke verkoop van producten of diensten van Het Vervolg, inbegrepen het lidmaatschap aan de vereniging, extra services en de organisatie van seminaries en evenementen. Deze voorwaarden gelden boven alle andere voorwaarden, inbegrepen deze opgelegd door andere partijen. 

Door beroep te doen op of gebruik te maken van een dienst van Het Vervolg, een aanvraag tot lidmaatschap, het plaatsen van bestellingen en/of het afsluiten van een overeenkomst met Het vervolg erkent de klant en/of de gebruiker dat hij voorafgaandelijk kennis van de voorwaarden heeft genomen, dat dezen hem tegenstelbaar zijn en aanvaardt hij op onherroepelijke wijze de toepassing ervan. 

Artikel 3 – Betaling

Alle betalingen aan Het Vervolg volgen de richtlijnen in de bevestigingsmail die de klant ontvangt na het plaatsen van een bestelling. De klant heeft de keuze tussen verschillende betaalmogelijkheden waarvan de specifieke details en betaaltermijn hem per mail worden gecommuniceerd. Bij vragen of twijfels over de betaling kan de klant contact opnemen Het Vervolg. 

Artikel 4 – Bestellingen/inschrijvingen

Elke bestelling van een product of elke inschrijving aan een workshop, evenement of elke andere conferentie met een betalende inkom wordt bij Het Vervolg geregistreerd bij ontvangst van het ingevuld inschrijvingsformulier. Het Vervolg is niet gebonden om een inschrijving of bestelling te confirmeren. Elke annulering van een bestelling of inschrijving aan een seminarie of elke andere conferentie of evenement met een betalende inkom, is niet-terugbetaalbaar.

Artikel 5 – Verwerking persoonsgegevens

Alle persoonlijke gegevens, die aan Het Vervolg gecommuniceerd worden, zullen geregistreerd worden in haar databestand. Elk betrokken individu beschikt over een recht op toegang en verbetering. Hij/zij kan zich verzetten tegen de verwerking van deze gegevens voor direct marketing doeleinden. 

Artikel 6 – Retourbeleid

De klant heeft 21 dagen tijd om zijn aankoop terug te sturen naar Het Vervolg. Indien de klant ontevreden is over het product, zullen wij het bedrag van het product terug naar de klant overmaken.

Artikel 6 – Overmacht

In geval van overmacht zijn wij niet gehouden onze verplichtingen na te komen. In dat geval kunnen wij ofwel onze verplichtingen opschorten voor de duur van de overmacht, ofwel de overeenkomst definitief ontbinden. Overmacht is elke omstandigheid buiten onze wil en controle die de nakoming geheel of gedeeltelijk verhindert. Hieronder begrijpen wij onder meer, stakingen, brand, bedrijfsstoringen, energiestoringen, storingen in netwerk of verbinding van gebruikte communicatiesystemen en/of het op enig moment niet beschikbaar zijn van onze website, niet of niet-tijdige levering van toeleveranciers of ingeschakelde derden, …

Artikel 7 – Geschillenbeslechting 

In geval van een geschil, zij het voor welke reden ook, zijn enkel de rechtbanken van de plaats van de maatschappelijke zetel van Het Vervolg bevoegd. Geschillen worden worden beslecht volgens het Belgisch recht